Prekadastratie

Prekadastratie

Het KB van 18 november 2013 legde nieuwe regels vast i.v.m. wijzigingen in de kadastrale legger zoals bij een splitsing van een perceel of het vastleggen van een recht van opstal.

 

Hoe verloopt de prekadastratie?

Wanneer een perceel wordt gesplitst of wanneer er percelen worden verkaveld of wanneer een appartementsblok wordt opgedeeld in entiteiten zal een landmeter-expert een plan opmaken dat voldoet aan bepaalde regels.

Het plan krijgt dan een nummer (planreferentienummer) van het kadaster dat vermeld moet worden in de notariële akte van de verkoop. Dit proces noemt men prekadastratie.

De AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) waarschuwt voor een mogelijke wachttijd van 20 dagen voor het toekennen van het planreferentienummer.

Plan van een verkaveling

Verkoop van een perceel

Wanneer een kadastraal geheel in zijn geheel wordt verkocht, is er geen opmetingsplan nodig. De notaris kan het perceel dan verkopen zonder planreferentienummer.

 

Afsplitsing van een klein deel van een perceel

Wanneer van een groot perceel slechts een klein deel wordt afgesplitst, zal het resterende perceel niet kunnen verkocht worden zolang er geen nieuw kadastraal perceelsnummer aan het resterende deel wordt toegekend. Het is dus raadzaam het volledige perceel te laten opmeten, ook al wordt maar een klein deeltje verkocht.

Prekadastratie nodig?

Doe beroep op de ervaren landmeters-experten van Teccon.