Prekadastratie

Prekadastratie

Het KB van 18 november 2013 legde nieuwe regels vast i.v.m. wijzigingen in de kadastrale legger zoals bij een splitsing van een perceel of het vastleggen van een recht van opstal.

 

Hoe verloopt de prekadastratie?

Wanneer een perceel wordt gesplitst of wanneer er percelen worden verkaveld of wanneer een appartementsblok wordt opgedeeld in entiteiten zal een landmeter-expert een plan opmaken dat voldoet aan bepaalde regels. Dit is ook nodig voor erfpacht en recht van opstal op een deel van een perceel.

Prekadastratie bestaat uit 2 delen:

  • Aanvraag planreferentienummer of refertenummer
  • Aanvraag perceelidentificatienummer of gereserveerd perceelnummer

Beide kunnen afzonderlijk worden aangevraagd. In het geval dat enkel een planreferentienummer wordt aangevraagd betreft dit meestal een opmeting van een volledig kadastraal perceel (zie verkoop van een perceel).

In het geval dat enkel een perceelidentificatienummer wordt aangevraagd moet men een planreferentienummer meegeven bij de aanvraag. D.w.z. dat er eerder al een planreferentienummer werd aangevraagd zonder perceelidentificatie. Dit komt vooral voor bij opmetingen uitgevoerd tussen 2014 en 2015 aangezien de aanvraag perceelidentificatie pas vanaf 2015 van toepassing is.

Vanaf 2015 moet de notaris dus beide nummers opnemen in de notariële akte. Zonder deze gegevens kan de akte niet verleden worden.

De AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) waarschuwt voor een mogelijke wachttijd van 20 dagen voor het toekennen van het planreferentienummer.

Plan van een verkaveling

Verkoop van een perceel

Wanneer een kadastraal geheel in zijn geheel wordt verkocht, is er geen opmetingsplan nodig. De notaris kan het perceel dan verkopen zonder planreferentienummer.

Het is echter niet verboden om het plan alsnog aan te bieden voor prekadastratie. Dit is zeker aan te raden als het perceel zou worden verkocht. Ook erfdienstbaarheden vallen hieronder. Deze plannen zijn niet verplicht te prekadastreren, maar worden alsmaar meer aangeboden. Plannen die worden aangeboden bij het kadaster kunnen makkelijker aan de notariële akte gehecht worden door de notaris.

 

Afsplitsing van een klein deel van een perceel

Wanneer van een groot perceel slechts een klein deel wordt afgesplitst, zal het resterende perceel niet kunnen verkocht worden zolang er geen nieuw kadastraal perceelnummer aan het resterende deel wordt toegekend. Toets dit dus zeker goed af bij de start van de opdracht. Naargelang de wensen van de klant kan er beslist worden om het volledige perceel op te meten zodat er zeker geen problemen zijn bij eventuele verkopen.

Stel je vraag aan een landmeter-expert!

Doe beroep op de ervaren landmeters-experten van Teccon.

Pin It on Pinterest

Share This